Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10886 : 2015 | IES LM-79-08


PHÉP ĐO ĐIỆN VÀ QUANG CHO CÁC SẢN PHẨM CHIẾU SÁNG RẮN


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 10886:2015

IES LM-79-08

PHÉP ĐO ĐIỆN VÀ QUANG CHO CÁC SẢN PHẨM CHIẾU SÁNG RẮN

Electrical and photometric measurements of solid lighting products


Lời nói đầu


TCVN 10886:2015 hoàn toàn tương đương với IES LM-79-08;
TCVN 10886:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E11 Chiếu sáng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và công nghệ công bố.

PHÉP ĐO ĐIỆN VÀ QUANG CHO CÁC SẢN PHẨM CHIẾU SÁNG RẮN

Electrical and photometric measurements for solid state lighting products


1 Tổng quan


1.1 Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này qui định các quy trình đo cần tuân thủ và các biện pháp phòng ngừa cần thực hiện để thực hiện các phép đo có thể tái lập của quang thông, công suất điện, phân bố cường độ sáng và màu của các sản phẩm chiếu sáng rắn (SSL) dùng cho mục đích chiếu sáng trong các điều kiện tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này đề cập đến các sản phẩm SSL sử dụng LED có cơ cấu điều khiển điện tử và tản nhiệt lắp cùng tức là các thiết bị này chỉ yêu cầu nguồn lưới xoay chiều hoặc nguồn điện một chiều để làm việc. Tiêu chuẩn này không đề cập đến các sản phẩm SSL đòi hỏi các mạch điện làm việc bên ngoài hoặc tản nhiệt bên ngoài (ví dụ chip LED, gói LED và môđun LED). Tiêu chuẩn này cũng đề cập đến các sản phẩm SSL ở dạng đèn điện (có lắp các nguồn sáng) cũng như các bóng đèn LED tích hợp (xem 1.3.5). Tiêu chuẩn này mô tả các phương pháp thử nghiệm đối với các sản phẩm SSL riêng và không áp dụng để xác định thông số tính năng của sản phẩm, mà trong đó những biến thể riêng trong số các sản phẩm cần được xem xét.

1.2 Qui định chung


Các sản phẩm SSL trong tiêu chuẩn này sử dụng LED (kể cả LED vô cơ và LED hữu cơ) làm nguồn bức xạ quang để phát ra ánh sáng cho mục đích chiếu sáng. LED là thiết bị bán dẫn có lớp tiếp giáp p-n phát bức xạ quang không kết hợp khi đặt theo chiều thuận. Ánh sáng trắng được LED phát ra bằng hai phương pháp: phổ nhìn thấy của hai hoặc nhiều màu phát ra bởi LED trộn với nhau, hoặc phát xạ (trong vùng màu xanh hoặc cực tím) từ LED được sử dụng để kích thích một hoặc nhiều phốt pho sinh ra phát xạ băng rộng trong vùng nhìn thấy (phát xạ Stoke). Mô tả chung về LED và chiếu sáng cho trong [1]. Mặc dù bộ điều khiển dòng điện không đổi thường dùng cho LED tách rời, tiêu chuẩn này đề cập đến các sản phẩm SSL tích hợp có lắp bộ điều khiển dòng điện của thiết bị bán dẫn, do đó các tham số điện cần quan tâm là các tham số điện đầu vào của sản phẩm SSL.
Đối với mục đích đặc biệt, có thể có ích khi xác định đặc tính của sản phẩm SSL khi chúng làm việc ở điều kiện khác với điều kiện tiêu chuẩn mô tả trong tiêu chuẩn này. Trong trường hợp này, các kết quả chỉ có giá trị đối với điều kiện cụ thể mà ở đó chúng đạt được và các điều kiện này phải được ghi trong báo cáo thử nghiệm.
Thông tin về trắc quang thường được yêu cầu đối với các sản phẩm SSL là quang thông tổng (Im), hiệu suất sáng (lm/W), cường độ sáng (cd) trong một hoặc nhiều hướng, tọa độ màu, nhiệt độ màu tương quan và chỉ số thể hiện màu. Đối với mục đích của tiêu chuẩn này, việc xác định các dữ liệu này sẽ được xem xét trong phép đo trắc quang.
Đặc tính điện đo được đối với các sản phẩm SSL cấp điện xoay chiều là điện áp vào xoay chiều hiệu dụng, dòng điện vào xoay chiều hiệu dụng, công suất vào xoay chiều, tần số và hệ số công suất của điện áp vào. Đối với các sản phẩm SSL cấp điện một chiều, đặc tính điện đo được là điện áp vào một chiều, dòng điện vào một chiều và công suất vào. Trong tiêu chuẩn này, việc xác định các số liệu này sẽ được coi là các phép đo điện.
...

MỤC LỤC


Lời nói đầu


1

  Tổng quan
1.1 Phạm vi áp dụng
1.2 Qui định chung
1.3 Thuật ngữ và định nghĩa

2

  Điều kiện môi trường

3

  Đặc tính của nguồn cung cấp

4

  Luyện sản phẩm SSL

5

  Ổn định sản phẩm SSL

6

  Hướng lắp đặt

7

  Giá trị đặt về điện

8

  Thiết bị đo điện

9

  Phương pháp thử để đo quang thông tổng

10

  Phân bố cường độ sáng

11

  Hiệu suất sáng

12

  Phương pháp thử các đặc trưng màu sắc của sản phẩm SSL

13

  Công bố độ không đảm bảo đo

14

  Báo cáo thử nghiệm
Phụ lục A (tham khảo) - Giải thích nội dung tiêu chuẩn
Thư mục tài liệu tham khảodownload TCVN 10886:2015


Relevant Links: link1 link2