File download: Tiêu chuẩn TCVN 7722-2-5 : 2007 về ĐÈN PHA


Tiêu chuẩn TCVN 7722-2-5 : 2007 về ĐÈN PHA


TCVN 7722-2-5 : 2007 thay thế TCVN 4907 : 1989;
TCVN 7722-2-5 : 2007 hoàn toàn tương đương với IEC 60598-2-5:1998;
TCVN 7722-2-5 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 7722-2-2 : 2007 là một phần của bộ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7722 (IEC 60598).
Bộ tiêu chuẩn IEC 60598 gồm IEC 60598-1, Đèn điện – Yêu cầu chung và thử nghiệm, và các phần 2 mang số hiệu từ 60598-2-1 đến 60598-2-40 qui định về các yêu cầu cụ thể đối với các loại đèn điện khác nhau.
Bộ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7722 (IEC 60598) có các tiêu chuẩn dưới đây:
1) TCVN 7722-2-2 : 2007, Đèn điện – Phần 2: Yêu cầu cụ thể – Mục 2: Đèn điện lắp chìm
2) TCVN 7722-2-3: 2007, Đèn điện – Phần 2: Yêu cầu cụ thể – Mục 3: Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố
3) TCVN 7722-2-5: 2007, Đèn điện – Phần 2: Yêu cầu cụ thể – Mục 5: Đèn pha

 

 Relevant Links: link1 link2